COMPETITIEREGLEMENT

BRIDGECLUB  C’EST LA VIE.

Algemeen
De technische commissie stelt het wedstrijdprogramma samen. Na overleg met het bestuur wordt het al dan niet gewijzigde programma aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Het seizoen omvat in beginsel een parencompetitie van 5 ronden met elk 6 zittingen. Elke zitting bestaat uit zes rondes van 4 spellen. Elke ronde duurt 30 minuten exclusief wisselen. De scores van de parencompetitie worden in procenten uitgedrukt.

Bij niet-gespeelde spellen wordt het eigen gemiddelde percentage gehanteerd.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.

Trioparen
Het spelen met trioparen - paren bestaande uit 3 personen - is toegestaan. De volgende regels zijn hierbij van kracht:
1.  Alle drie leden van het triopaar moeten volwaardig lid zijn van Bridgeclub C’est La Vie.
2. Het trio moet minstens één week vóór het begin van een competitieronde bij de wedstrijdleiding zijn aangemeld.

Spelen met invallers
Bij verhindering van één of beide partners is men verplicht dit minimaal 8 uur voor aanvang van de zitting te melden middels de e-mail afmelden/aanmelden of telefonisch bij de hiervoor aangewezen functionaris.

Het paar waarvan één of beide partners is verhinderd wordt geacht zelf voor vervanging zorg te dragen. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de invallerslijst op de website. Men mag ook niet leden als vervanging kiezen.

De vervanging, of het feit dat geen vervanging is gevonden, wordt zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Bij vervanging beoordeelt deze of de vervanging past in de sterkte van de betreffende lijn. De wedstrijdleiding heeft het recht de vervanging (in dezelfde lijn) niet toe te staan met het oog op de verdere indeling van de zitting of de speelsterkte van de invaller(s).

Score bij verhindering
Als van een paar één van beide spelers verhinderd is, heeft de ander het recht om met een invaller te spelen. De score die dan behaald kan worden is gelimiteerd: 45% minimaal, 55% maximaal.

Als een paar met afbericht niet speelt, wordt de eerste keer een score toegekend van 45%, bij eventuele volgende zittingen 40%. Indien het afwezige paar zelf voor een invallend paar zorgt is de score ook gelimiteerd: 45% minimaal, 55% maximaal.

Als een paar zonder afmelding afwezig is, of incompleet waardoor het niet kan spelen, krijgt dit paar bij de eerste keer een score van 40%, bij een eventuele volgende keer in een ronde 35%. Calamiteiten of niet voorziene omstandigheden kunnen voorkomen, bijv. ongevallen en plotselinge ziekte. In overleg met de wedstrijdleiding kan dan alsnog 40% worden toegekend.

Spelen in een lagere of hogere lijn
Indien een paar door de wedstrijdleiding voor één speelavond in een hogere of lagere lijn wordt ingedeeld, wordt de score als volgt berekend:
1.   In een hogere lijn: eigen score +5% met een minimum van 50%.
2.  In een lagere lijn: eigen score -5% met een maximum van 55%.

Promotie en degradatie
Naar gelang de grootte van een lijn wordt van tevoren door de technische commissie bepaald en medegedeeld hoeveel paren promoveren dan wel degraderen naar de naastliggende lijn. Als richtlijn wordt gehanteerd:
1.  bij lijnen van 12 paren of minder: 2 paren promotie/degradatie. 
2. bij lijnen van 13 t/m 16 paren: 3 paren promotie/degradatie.
3. bij lijnen met meer dan 16 paren: 4 paren promotie/degradatie.

Om lijnen even groot of op even aantallen te krijgen kan hier door de wedstrijdleiding van worden afgeweken.

Delen twee of meer paren een promotieplaats, dan promoveert het paar dat de meeste wedstrijden volledig is opgekomen. Delen twee of meer paren een degradatieplaats, dan degradeert het paar dat de minste wedstrijden volledig is opgekomen. In alle andere gevallen beslist het lot.

Een paar, dat meer dan drie keer in een ronde niet compleet is geweest, kan niet promoveren.

Clubkampioenschap parencompetitie
Het clubkampioenschap parencompetitie gaat naar het paar dat in de A-lijn gemiddeld over alle ronden het hoogste percentage heeft behaald, mits dit paar de gehele competitieperiode in de A-lijn heeft gespeeld.

Indeling nieuwe paren
De indeling van nieuwe paren, aan het begin van een competitie, geschiedt naar de verwachte speelsterkte. Tijdens een competitie kan een nieuw gevormd paar geen enkel recht doen gelden omtrent de lijn van indeling.

Gewijzigd vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2017.