HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BRIDGECLUB C’EST LA VIE

Art.1
Jaarlijks worden in de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in artikel 15 van de statuten, de contributie van de leden en de entreegelden voor nieuw toetredende leden voor het volgend jaar vastgesteld.

Art.2
De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. Leden, die na 1 januari van enig verenigingsjaar tot de vereniging toetreden, betalen slechts de halve contributie over dat verenigingsjaar.

Art.3
Indien een lid op 1 december van enig verenigingsjaar zijn contributie resp. het inleggeld nog niet blijkt te hebben voldaan, dan wordt hij/zij schriftelijke door de penningmeester uitgenodigd alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Blijft het lid gedurende één maand na de verzending van deze uitnodiging in gebreke het achterstallige te voldoen, dan kan het bestuur het betrokken lid royeren in overeenstemming met artikel 8 sub 3c van de statuten.

Art.4
Bij beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden ook, vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van contributie plaats.

VAN HET BESTUUR

Art.5
Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. 

Art.6
De voorzitter leidt alle vergaderingen, stelt met de secretaris de oproepen tot vergaderingen en bijeenkomsten samen en zorgt in het algemeen voor een goed verloop van alle in het belang van de vereniging noodzakelijke werkzaamheden. 

Art.7
De secretaris notuleert alle vergaderingen. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris getekend. Hij/zij draagt zorg dat conceptnotulen van de bestuursvergaderingen zo spoedig mogelijk na elke vergadering aan de overige bestuursleden worden toegezonden. De secretaris is voorts belast met de verzorging van de correspondentie van de vereniging, met de samenstelling van het algemene jaarverslag en met het beheer van het archief.
 

Art.8
De penningmeester is belast met de invordering, het beheer en de uitbetaling van gelden van de vereniging en houdt daarvan nauwkeurig boek. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij/zij een financieel verslag over het voorafgegane verenigingsjaar uit en legt hij/zij de leden een begroting voor het inmiddels begonnen verenigingsjaar voor.
 

Art.9
De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van vier jaar, met dien verstande, dat jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering één of meerdere bestuursleden aftreedt / aftreden volgens rooster, bijgehouden door de secretaris. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

VAN DE LEDENVERGADERING

Art.10
Oproepen tot de vergaderingen worden tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering ieder lid toegezonden. Bij de oproep wordt de agenda voor de vergadering schriftelijk, zo nodig vergezeld van een schriftelijke toelichting, bij de secretaris in te dienen. Deze voorstellen worden dan aan de vergadering toegevoegd.
 

Art.11
Tenminste vijf leden samen hebben het recht voorstellen ter behandeling op de eerstkomende ledenvergadering uiterlijk tot de aanvang van deze vergadering schriftelijk, zo nodig vergezeld van een schriftelijke toelichting, bij de secretaris in te dienen. Deze voorstellen worden dan aan de vergadering toegevoegd.

Art.12
Alle leden hebben het recht kandidaten te stellen voor de vervulling van vacatures in bestuur en commissies. Ieder lid kan slechts één kandidaat voor een bepaalde vacature stellen. Kandidaatstelling, mits door tenminste vijf leden ondertekend, kan schriftelijk geschieden tot uiterlijk aan het begin van de vergadering, mits de kandidaat heeft doen blijken van zijn bereidheid de vacature te vervullen.

Art.13
Alle besluiten in een ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
 

Art.14
Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ondertekende gesloten briefjes. Stemming bij acclamatie, zowel over zaken als over personen, is toegestaan, tenzij één der aanwezige leden zich daartegen verzet.
Indien bij stemming over personen het aantal kandidaten het aantal te vervullen vacatures overtreft, valt bij iedere stemming de kandidaat, die het kleinste aantal stemmen heeft gekregen, af en vindt vervolgens herstemming russen de overgebleven kandidaten plaats totdat het aantal overgebleven kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures.
Hebben meer kandidaten het kleinste aantal stemmen gekregen dan vindt tussen hen herstemming plaats. Staken dan de stemmen wederom beslist het lot over degene die afvalt.
 

Art.15
Ieder lid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Vertegenwoordiging door een gevolmachtigde is niet toegestaan.
 

Art.16
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van het huishoudelijk reglement wordt de vergadering, bedoeld in de laatste zin van artikel 16 van de statuten, voorgezeten en genotuleerd door leden, uit en door deze vergadering aan te wijzen.
 

VAN DE KASCOMMISSIE

Art.17
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden, welke commissie belast is met de controle van de boeken en bescheiden van de penningmeester en van het door deze uit te brengen jaarverslag over het voorafgaande verenigingsjaar.
 

Art.18
De kascommissie heeft van het tijdstip van haar benoeming af tot het tijdstip, waarop zij in de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering rapport heeft uitgebracht, de bevoegdheid te allen tijde kascontroles te houden en inzage te nemen van de boeken en bescheiden van de vereniging.
 

Art.19
Zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de boeken over enig verenigingsjaar en het gereedkomen van het financieel jaaroverzicht stelt de penningmeester deze stukken in handen van de kascommissie.
 

Art.20
De kascommissie geeft in haar rapport haar oordeel over het door de penningmeester gevoerde financiële beheer en adviseert over het al dan niet verlenen van decharge ter zake.
 

Art.21
De leden van de kascommissie worden benoemd voor de tijd van twee jaar. Jaarlijks treed één lid af, welk lid niet terstond herkiesbaar is.
De leden van de kascommissie mogen niet terzelfder tijd lid zijn van het bestuur.
 

TECHNISCHE ZAKEN

Art.22
Binnen het bestuur regelt een aantal leden de technische zaken van de vereniging zoals:

  1. Speelwijze: alle zaken rondom de speelwijze, zoals aantal deelnemers, indeling, speelavonden, promotie- en degradatieregeling worden aan alle leden toegezonden.
  2. Beslechting van geschillen in wedstrijden, zulks in overeenstemming met de reglementen van de Nederlandse Bridgebond. 

Art.23
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bestuur voorstellen een lid wegens wangedrag te schorsen of te royeren dan wel andere disciplinaire maatregelen te treffen welke niet berusten op competitie- of wedstrijdreglement.

VAN DE WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Art.24
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door het bestuur of tenminste vijf leden samen. Voorstellen tot wijziging kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij tenminste acht dagen vóór een ledenvergadering aan alle leden zijn bekend gemaakt. Voor de aanneming van enige wijziging is een meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen vereist.
 

SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin de wet of dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Tekst zoals vastgesteld door de ledenvergadering d.d. 25 februari 2014.