STATUTEN  BRIDGECLUB C’EST LA VIE

Art.1
De vereniging draagt de naam Bridgeclub C’est La Vie.
 

Art.2
De vereniging is gevestigd in Langedijk en opgericht in 2009.
 

Art.3
De vereniging stelt zich ten doel het organiseren van bridgeavonden. Zij tracht dit doel te bereiken door:
     1.  Het houden van een wekelijkse bridgeavond. 
     2.  Het organiseren van onderlinge wedstrijden.
     3.    De vaardigheid van het bridgen te bevorderen.

 VERENIGINGSJAAR

Art.4
Het verenigingsjaar loopt van 1 september van ieder kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

LEDEN

Art.5
De vereniging kent gewone leden. Leden van verdienste, ereleden en donateurs. Wanneer in de statuten wordt gesproken over leden wordt bedoeld gewone leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de bepaling zelf blijkt.
 

Art.6
Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt mondeling of schriftelijk bij de secretaris. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur staat voor het kandidaat-lid beroep open bij de Algemene Leden Vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten, echter met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden en leden van verdienste zijn opgenomen.

Art.7
Ereleden en leden van verdienste worden als zodanig benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Zijn hebben geen bijzonder rechten of verplichtingen, behoudens dat zij, indien tevens gewoon lid, als zodanig van de verplichting tot betaling van contributie zijn vrijgesteld.

Art.8
Het gewone lidmaatschap eindigt door:
   1.  Overlijden
   2.    Schriftelijk opzegging aan de secretaris, tenminste 2 maanden voor de afloop van het           verenigingsjaar
   3.    Royement; een royement kan worden uitgesproken door het bestuur bij het zich voor             doen van één of meer der navolgende omstandigheden:
        a.    Indien de betrokkene handelingen heeft verricht en/of blijft verrichten, welke in                    ernstige mate strijdig zijn met het doel der vereniging;
        b.    Indien de betrokkene door wangedrag of door andere laakbaar optreden het aanzien              van de vereniging heeft geschaad of schaadt;
        c.    Indien de betrokkene zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet                          nakomt.

Het erelidmaatschap en het lidmaatschap der verdienste eindigen door:
   1.    Overlijden
   2.    Schriftelijke opzegging aan de secretaris
   3.    Royement op één der in de eerste alinea van dit artikel sub 3a en 3b genoemde                     gronden.

Van royement door het bestuur staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering. Deze beslist over al dan niet handhaving van het royement, echter met dien verstande, dat voor de niet-handhaving een meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen vereist is. 

Art.9
Donateurs zijn zij die de vereniging periodiek geldelijk steunen. Zij hebben geen bijzondere rechten en/of verplichtingen.

BESTUUR EN COMMISSIES

Art.10
Het bestuur bestaat door tenminste vijf en ten hoogste negen leden, echter steeds uit een oneven aantal leden. Het wordt gekozen uit en door de Algemene Ledenvergadering.
Uit het bestuur wordt de ledenvergadering de voorzitter gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en wedstrijdleiders aan.

Art.11
Het bestuur is behoudens het in de volgende artikelen bepaalde belast met de algemene leiding van de vereniging en met de uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Art.12
Twee bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte en zijn bevoegd tot alle daden van beheer in eigendom, echter met dien verstande, dat voor verbintenissen die een bedrag van € 500,- te boven gaan, de goedkeuring van alle bestuursleden vereist is.

Art.13
Het bestuur kan aan bijzondere commissies de uitvoering van een deel van haar bevoegdheden overdragen. Ook de Algemene Ledenvergadering kan tot dat doel bijzondere commissies instellen. Haar bevoegdheden en taakbegrenzing worden in dat geval door het instellende orgaan geregeld.
 

LEDENVERGADERINGEN

Art.14
Ledenvergaderingen zijn voor alle leden toegankelijk. Er moeten tenminste 33% (=1/3) van de leden aanwezig zijn, is dit niet het geval dan dient de vergadering te worden geschorst. Er zal dan een nieuwe Algemene ledenvergadering worden gehouden, dit kan direct na sluiten gebeuren.
Onder ledenvergaderingen worden in deze statuten verstaan vergaderingen van gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
 

Art.15
Jaarlijks in de maand september of oktober wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarvan tijd en plaats door het bestuur worden vastgesteld. Op deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de werkzaamheden en de financiën van de vereniging in het voorafgegane verenigingsjaar. Tevens vindt voorziening plaats in de vacatures van het bestuur en de commissies.
 

Art.16
Het bestuur is bevoegd meer ledenvergaderingen te beleggen indien het dit wenselijk acht. Het bestuur is verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen, indien dit door tenminste een tiende der leden bij het secretariaat van de vereniging ingeschreven leden schriftelijk aan de secretaris is verzocht.
Wordt in het laatste geval de vergadering niet binnen een maand na ontvangst van zodanig verzoek door het bestuur bijeengeroepen, dan hebben de verzoekers het recht zelf deze vergadering bijeen te roepen.
 

Art.17
De wijze van bijeenroepen van de ledenvergaderingen, de wijze van stemmen, het samenstellen van de agenda, het verzenden daarvan en alles wat verder op de vergadering betrekking heeft, zal nader bij Huishoudelijk Reglement worden geregeld.
 

GELDMIDDELEN

Art.18
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
   1.    Inleggelden en contributie van de leden
   2.    Bijdragen van donateurs
   3.    Rente van belegde gelden
   4.    Schenkingen, erfstellingen en legaten
   5.    Overige baten.

REGLEMENTEN

Art.19
In het huishoudelijk reglement zullen de onderwerpen die in de statuten zijn beschreven of welke daartoe bij besluit van de Algemene Ledenvergadering zijn of worden aangewezen, nader worden geregeld.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.

WIJZINGEN DER STATUTEN, ONTBINDING DER VERENIGING 

Art.20
Tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging binnen de tijdsduur, vastgesteld in artikel 2, kan alleen worden besloten door een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarin tenminste tweederde gedeelte van het totale aantal leden aanwezig is, terwijl bovendien een zodanig besluit slechts kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drievierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij onvoldoende opkomst in deze vergadering zal een tweede ledenvergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, in welke tweede ledenvergadering vorenbedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van drievierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.
 

Art.21
In geval tot ontbinding van de vereniging is besloten, worden de zaken van de vereniging door het bestuur vereffend. 

SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Tekst zoals vastgesteld door de ledenvergadering d.d. 25 februari 2014.